Engels-vlag1nl 

Disclaimer

1. Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van HG Dipping. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HG Dipping. De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van HG Dipping op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die HG Dipping besteedt aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

2. Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

3. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de hgdipping.nl-site verkregen is.

4. Wij behouden ons het recht voor op prijsafwijkingen. Wij zullen u bij prijswijzigingen inlichten. U heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden.

«Terug naar Klantenservice